LOVGRUNDLAG

Landsbyen Sølund er en boform under Skanderborg Kommune.

Vi tilbyder dag- og døgntilbud til mennesker med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Vi består af 14 selvstændige boenheder, der drives efter servicelovens §107 og §108, samt efter lov om almene boliger §105 med støtte efter servicelovens §85. Desuden har Landsbyen Sølund eget dagtilbud efter servicelovens §104.

§ 107 Midlertidigt ophold

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

§ 108 Længerevarende ophold

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

§ 85 Personlig hjælp, omsorg og støtte 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 105 Almene ældreboliger

Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

§ 4 Ungdomsuddannelsens indhold

Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb.