ORGANISATIONEN

Landsbyen Sølunds organisering understøtter ambitionerne i vores vision og mission.

Vores mål er høj grad af fællesskab og landsbytanke, hvor handlinger og tankesæt  bærer præg af at have rod i én organisation. Med baggrund heri er organiseringen bygget op over følgende principper:

 • At der er faglig ledelse funderet i praksis og tæt på opgave og medarbejdere
 • At styrke den overordnede ledelsesmæssige opmærksomhed på den lokale faglige ledelse
 • At skabe højere grad af synergi i den faglige ledelse på tværs af boenheder ved forpligtende teamledelse, der kan understøtte videndeling og et fælles bæredygtigt fundament for den faglige ledelsesvaretagelse.

Organiseringen skal understøtte at fagligheden og kerneopgaverne kvalificeres af en højere grad af fælles logik, der er opnået igennem åbenhed, samarbejde og dialoger.

Den faglige ledelse funderet i praksis

Der er i alt 13 boenheder med hver sin faglige leder, for hvem der er etableret fire boenhedsteams, der hver ledes af en områdeleder. Disse fire områdeledere styrker den overordnede ledelsesmæssige opmærksomhed på den lokale faglige ledelse, og de indgår i Landsbyen Sølunds overordnede ledelsesteam sammen med øverste ledelse, lederen fra henholdsvis Aktivitetscenter, Sundhedsteam og VISS*. Konstruktionen skaber forudsætninger for at skabe den forpligtende teamledelse, der skal understøtte den samlede opgavevaretagelse for Landsbyen Sølund.

Det øverste ledelsesteam i Landsbyen Sølund

Øverste ledelsesteam består af tre personer: landsbyleder (kontraktholder), vicelandsbyleder, en pædagogisk teamleder og en Administrationsleder. Til at understøtte øverste ledelse i sit organisations- og ledelsesarbejde er der en ledelsessekretær/projektleder, en kommune 3.0 konsulent og en budget- og analysekonsulent.

Stab- og servicefunktioner

Af tværgående stabsfunktioner supporteres organisation og ledelsen af Administration, Teknisk afdeling, Rengøring og Køkken.

*ViSS.dk

Videnscenter Skanderborg Sølund består af en leder og 10 tilknyttede konsulenter. ViSS.dk udfører udredning, vejledning, rådgivning, kurser og uddannelse, Landsbyen Sølunds kontrakt med VISO løses af medarbejderne, der er ansat i ViSS.dk. Denne opgave og salg af ydelser uden for landsbyen er fundamentet for ViSS.dk. De samme medarbejdere udfører opgaver internt i Landsbyen Sølund. Denne konstruktion er til gensidig berigelse ved kompetenceudvikling og udvikling af landsbyens opgave og udviklingen af ydelser ved ViSS.dk.

VISS.dk har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om tilbuddene.

Ledelse med udgangspunkt i de 6 ledelsesprofiler

Både for medarbejdere og på ledelsesniveau er vores organisation konstrueret med basis i de 6 ledelsesprofiler fra Skanderborg Kommune:

  1. Direktør
  2. Fag- og stabschef
  3. Kontraktholder
  4. Leder af ledere
  5. Leder af medarbejder
  6. Medarbejder