“Her er jeg i en farverig verden fuld af grøn vækst” – Ester Sørine Pedersen, beboer i Landsbyen Sølund

MASTERPLAN 1.0

Masterplanen definerer skilleveje og fokusområder, der er indikation af hvilken slags udvikling landsbyen forbereder sig på at imødekomme og handle efter i forhold til fremtidens efterspørgsel og behov.

Masterplanen er således en strategiplan for Landsbyen Sølund – og indeholder vores bud på fremtidens strategi inden for fire skilleveje og fire fokusområder.

Skilleveje

Skillevejene skal ses som oplæg til videre drøftelse og beslutning blandt relevante beslutningstagere med henblik på en nærmere afklaring af, hvilken vej, der skal vælges. Disse er afhængige af politiske beslutninger.

Der er tale om:

  • Kapacitet og størrelse
  • Bygninger og arealer
  • Målgrupper
  • Samordning af tilbud i Skanderborg Kommune
Fokusområder

Fokusområderne tænkes som grundpiller i landsbyens videre arbejde uanset hvilken skillevej Landsbyen Sølund kommer til at stå overfor, men en tilpasning vil skulle finde sted efter hvilken skillevej, der besluttes.

  • Landsbytanken – skal gentænkes og udvikles
  • Ydelser udvikles – med fokus på kerneopgaven
  • Videndeling, samarbejde og kommunikation – som fundament for udvikling
  • Kompetenceudvikling, fleksibilitet og forankring – en arbejdsplads i forandring

Status maj 2016 på de fire indsatsområder

Landsbytanken

Der er besluttet en ny organisering, der træder i kraft  pr.1-9-2016 – målet er:

  • Endnu højere grad af fællesskab og landsbytanke, hvor handlinger og tankesæt  bærer præg af at have rod i én organisation.
  • Understøtte at fagligheden og kerneopgaverne kvalificeres af en højere grad af fælles logik, der er opnået igennem åbenhed, samarbejde og dialoger.

Dette søges opnået ved, at boenhederne organiseres i teams med en overordnet leder, der skal sikre et forpligtende teamsamarbejde mellem de faglige ledere af boenhederne, som er tæt på medarbejdere og kerneopgave. Der afvikles et ledelseslag af stedfortrædere i boenhederne.

Arbejdet med implementering og ændring af arbejdsgange, kultur og vaner forventes at strække sig over de næste par år.

Ydelser udvikles med fokus på kerneopgaven

Den ny organisering forventes at få en positiv betydning for udvikling af indsatser og ydelser. Der arbejdes i hele 2016 med at udvikle den fælles dokumentationspakke. Når pakken er udviklet skal der ad åre arbejdes med implementering og brug af den i hele Sølunds organisation.  I 3 boenheder afprøver man fortsat dokumentations- og kommunikationsplatformen Sekoia (påbegyndt 2015), som redskab til indsamling af viden til dokumentationsarbejdet.

Videndeling, samarbejde og kommunikation

Den ny organisering er et resultat af ambitionen om større grad af videndeling, samarbejde og kommunikation.

Der arbejdes fortsat med Sekoia i tre boenheder. I 2016 vil der blive udarbejdet en implementeringsplan for implementering af Sekoia som dokumentationsredskab i resten af Sølunds organisation.

Kompetenceudvikling, fleksibilitet og forankring

Den ny organisering og arbejdet med en opgradering af medarbejdernes kompetencer inden for dokumentation understøtter sammen med andre initiativer ambitionen om en læringskultur, der skal være med til at sikre kvaliteten af indsatsen på Sølund.

Processen omkring Masterplan 1.0

Masterplan blev udarbejdet i 2014 som led i Landsbyen Sølunds kontraktmål med kommunen.

I 2015 fejrede landsbyen sine 80 år som boform. Vi udvikler os hele tiden – både internt i landsbyen og eksternt i samfundet – og det påvirke uden tvivl fremtidens landsby.

De sidste 80 år bød på en omfangsrig udvikling, og de næste 80 år vil byde på mindst ligeså mange forandringer. Masterplanen indeholder hypoteser om, hvordan udviklingen ser ud for Landsbyen Sølund i de næste år.

Udarbejdelsen af masterplanen har været en inddragende proces, hvor hele landsbyen har været involveret i en dialog for at kunne belyse de faktuelle og formodede udfordringer.

Som baggrund for dialog og masterplanen er der udarbejdet følgende materiale: