Kontraktmål

KONTRAKTMÅL

Landsbyen Sølund drives af Skanderborg Kommune, men med en decentral ledelse. Dette betyder, at det er Landsbyen Sølunds ledelse, som står for den den daglige drift og udvikling af landsbyen – inden for de rammer byrådet fastlægger i politikker, budgetter og i den årlige udviklingskontrakt.

Af udviklingskontrakten fremgår de mål organisationen skal arbejde med.

Landsbyen Sølunds udviklingskontrakt er tilgængelig på Skanderborg Kommunes hjemmeside

Organisationen

ORGANISATIONEN

Landsbyen Sølunds organisering understøtter ambitionerne i vores vision og mission.

Vores mål er høj grad af fællesskab og landsbytanke, hvor handlinger og tankesæt  bærer præg af at have rod i én organisation. Med baggrund heri er organiseringen bygget op over følgende principper:

 • At der er faglig ledelse funderet i praksis og tæt på opgave og medarbejdere
 • At styrke den overordnede ledelsesmæssige opmærksomhed på den lokale faglige ledelse
 • At skabe højere grad af synergi i den faglige ledelse på tværs af boenheder ved forpligtende teamledelse, der kan understøtte videndeling og et fælles bæredygtigt fundament for den faglige ledelsesvaretagelse.

Organiseringen skal understøtte at fagligheden og kerneopgaverne kvalificeres af en højere grad af fælles logik, der er opnået igennem åbenhed, samarbejde og dialoger.

Den faglige ledelse funderet i praksis

Der er i alt 13 boenheder med hver sin faglige leder, for hvem der er etableret fire boenhedsteams, der hver ledes af en områdeleder. Disse fire områdeledere styrker den overordnede ledelsesmæssige opmærksomhed på den lokale faglige ledelse, og de indgår i Landsbyen Sølunds overordnede ledelsesteam sammen med øverste ledelse, lederen fra henholdsvis Aktivitetscenter, Sundhedsteam og VISS*. Konstruktionen skaber forudsætninger for at skabe den forpligtende teamledelse, der skal understøtte den samlede opgavevaretagelse for Landsbyen Sølund.

Det øverste ledelsesteam i Landsbyen Sølund

Øverste ledelsesteam består af tre personer: landsbyleder (kontraktholder), vicelandsbyleder, en pædagogisk teamleder og en Administrationsleder. Til at understøtte øverste ledelse i sit organisations- og ledelsesarbejde er der en ledelsessekretær/projektleder, en kommune 3.0 konsulent og en budget- og analysekonsulent.

Stab- og servicefunktioner

Af tværgående stabsfunktioner supporteres organisation og ledelsen af Administration, Teknisk afdeling, Rengøring og Køkken.

*ViSS.dk

Videnscenter Skanderborg Sølund består af en leder og 10 tilknyttede konsulenter. ViSS.dk udfører udredning, vejledning, rådgivning, kurser og uddannelse, Landsbyen Sølunds kontrakt med VISO løses af medarbejderne, der er ansat i ViSS.dk. Denne opgave og salg af ydelser uden for landsbyen er fundamentet for ViSS.dk. De samme medarbejdere udfører opgaver internt i Landsbyen Sølund. Denne konstruktion er til gensidig berigelse ved kompetenceudvikling og udvikling af landsbyens opgave og udviklingen af ydelser ved ViSS.dk.

VISS.dk har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse mere om tilbuddene.

Ledelse med udgangspunkt i de 6 ledelsesprofiler

Både for medarbejdere og på ledelsesniveau er vores organisation konstrueret med basis i de 6 ledelsesprofiler fra Skanderborg Kommune:

  1. Direktør
  2. Fag- og stabschef
  3. Kontraktholder
  4. Leder af ledere
  5. Leder af medarbejder
  6. Medarbejder

Visitation og indskrivning

VISITATION OG INDSKRIVNING

Vi er altid åbne for en snak og I er velkomne til at aflægge os et besøg, hvis I overvejer om Landsbyen Sølund kunne være et egnet tilbud til jeres familiemedlem. Men selve visitationen skal ske igennem jeres sagsbehandler.

En forudsætning for at blive tilbudt en bolig eller et aktivitetstilbud i Landsbyen Sølund er, at man er født med udviklingshæmning.

Landsbyen Sølund har en venteliste. Er I som pårørende interesserede i, at jeres familiemedlem bliver skrevet på venteliste til en plads, så er proceduren som følger:

 • I kontakter den sagsbehandler i hjemkommunen, som er tilknyttet sagen.
 • Det er hjemkommunen, som har myndighed til at visitere. Sagsbehandleren kontakter os direkte for at høre om mulighederne for et botilbud.
 • Vi beder om en beskrivelse af jeres familiemedlem fra sagsbehandleren. Denne beskrivelse kan inkludere tidligere pædagogiske planer, og beskrivelser fra skole eller andet samværstilbud. Vi opfordrer altid til, at I besøger vores landsby – gerne sammen med jeres familiemedlem – så I kan vurdere om, vi er det rigtige botilbud for jer.
 • På baggrund af ovenstående beskrivelser vurderer vi, om jeres familiemedlem tilhører Landsbyen Sølunds målgruppe. Andre gange forudsætter den endelige beslutning, at en repræsentant fra Landsbyen Sølund besøger jeres familiemedlem.
 • Under et besøg beder vi pårørende eller andre nært tilknyttede personer om at fortælle om familiemedlemmets liv og reaktioner. Vi beder også gerne om informationer på skrift.
 • Hvis vi vurderer, at jeres familiemedlem er et match til at bo i enten én eller flere af vores boenheder, inviterer vi til et besøg i de pågældende boenheder.
 • Hvis I træffer en afgørelse om, at I ønsker en plads på ventelisten til en af vores boenheder, tilkendegiver I dette over for sagsbehandleren i hjemkommunen.
 • Når der opstår en ledig plads i landsbyen, vurderer vi hvem på ventelisten, der vil være det bedste match til den pågældende plads.
 • Vi kontakter herefter den pågældende sagsbehandler for at høre, om der fortsat er interesse for pladsen.
 • I ventetiden har I mulighed for at forhøre jer hos sagsbehandleren, men I er også velkommen til at følge op hos os løbende.

Når jeres pårørende har fået en plads her i Landsbyen, igangsætter vi proceduren, som vi kalder den nænsomme flytning.


Kontakt for sagsbehandlere


Alle skriftlige henvendelser og forespørgsler fra sagsbehandlere og myndigheder på borgere om en plads i Landsbyen Sølund skal rettes via sikker post:

solund.sikkerpost@skanderborg.dk

Ydelsesbeskrivelser

YDELSESBESKRIVELSER

Ved visitation til Landsbyen Sølund foretager landsbyens ledelse en konkret vurdering af borgerens behov for social, psykisk, kommunikativ og fysisk støtte. På baggrund af vurderingen indplaceres borgeren i den relevante takstgruppe.

Ydelsesbeskrivelser findes en nærmere beskrivelse af ydelserne i de forskellige takstgrupper.

Vejledningen til ydelsesbeskrivelser findes en nærmere definition af de enkelte støttebehov.

Visitationen til landsbyen foregår i samarbejde med hjemkommunen og takstniveauet afspejler beboerens støttebehov.

Det er af stor betydning for os, at den enkelte beboer matches til netop den boenhed, som har den rette viden og praksis til at understøtte og udvikle beboerens livskvalitet og sikre den rigtige pædagogiske og sundhedsfaglige støtte.

Det vil sige, at der i hver boenhed er repræsenteret forskellige takstniveauer ud fra den enkelte beboers støttebehov.

Lovgrundlag

LOVGRUNDLAG

Landsbyen Sølund er en boform under Skanderborg Kommune.

Vi tilbyder dag- og døgntilbud til mennesker med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Vi består af 14 selvstændige boenheder, der drives efter servicelovens §107 og §108, samt efter lov om almene boliger §105 med støtte efter servicelovens §85. Desuden har Landsbyen Sølund eget dagtilbud efter servicelovens §104.

§ 107 Midlertidigt ophold

Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.

§ 108 Længerevarende ophold

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

§ 104 Aktivitets- og samværstilbud

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

§ 85 Personlig hjælp, omsorg og støtte 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte, samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§ 105 Almene ældreboliger

Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at der i nødvendigt omfang tilvejebringes almene ældreboliger, der kan udlejes til ældre og personer med handicap, som har særligt behov for sådanne boliger.

§ 4 Ungdomsuddannelsens indhold

Ungdomsuddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyn til den enkelte unges kvalifikationer, modenhed og interesser. Ungdomsuddannelsen skal udgøre et planlagt og koordineret forløb.

Målgrupper

MÅLGRUPPER

Landsbyen Sølund er Danmarks største boform for voksne borgere med vidtgående og varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Målgruppen er karakteriseret ved at have multiple diagnoser, komplicerede problemstillinger og/eller reaktioner i form af selvskadende eller udadreagerende adfærd.

Alle beboere har et markant støttebehov. Den typiske udviklingsalder svinger fra seks måneder til fire år. Du kan læse mere om de forskellige målgruppebeskrivelser under Boenheder.

Vi besidder en særlig viden om beboere med psykiatriske problemstillinger. Derudover har Landsbyen Sølund en bred viden om autismeområdet, døvblinde-området, sanseintegrationsområdet og demensområdet.

Landsbyen har eget dagtilbud og udbyder desuden den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) – et 3 årigt uddannelsesforløb til unge med multihandicap og autismeforstyrrelser.

Historisk set

HISTORISK SET

Landsbyen Sølund har været igennem mange stadier i sin udvikling, og har derfor en spændende og farverig historie. Igennem tiden har der været forskellige driftsherrer for landsbyen – en overgang fra kommune, stat, region og nu tilbage til kommunen.

Sølund startede ud som avlsgård, og i 1885 blev stedet opkøbt af kommunen. Her blev det en del af kommunens rekreative område ved sø og skov, hvor hovedbygningen fungerede som restaurant og hotel. I 1935 åbnede Sølund som en gren til Brejning, og i 1970erne blev boligerne på Sortesøvej bygget. Disse gennemgik en omfattende renovering i perioden mellem 2005-2010 grundet nye reguleringer og krav angående boligareal og indretning.

Sølund dengang

Tilbage i 1935 var der tale om en statsejet anstalt. Udover dette fungerede Sølund som et selvkørende landbrug, hvor beboerne bidrog til arbejdet. Der boede cirka 550 beboere og Sølund havde kun 100 medarbejdere. Beboerne boede på rum med 8-10 senge, og havde fælles toiletter og baderum. Der var opdelte afdelinger, hvor børn, mænd og kvinder levede adskilt. Sølund bestod af en bred målgruppe, som inkluderede alt fra lettere til svære handicaps og udviklingsforstyrrelser.

Sølund i dag

Der er sket meget siden 1935. I dag anses Sølund for at være en landsby – et fællesskab med aktiviteter og samvær for ligestillede mennesker. Målgruppen på stedet er smallere end før – der er i dag tale om voksne med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Siden 2007 har Sølund hørt under Skanderborg Kommune. I landsbyen er der ansat omkring 700 medarbejdere, der bor ca. 232 beboere, og hver beboer har sit eget værelse med tilhørende bad og toilet i mindre fælleshuse.

Klik på billedet for at læse mere om Sølunds historie i jubilæumsskriftet fra 2010:

Mission og Vision

MISSION OG VISION

I 2014 fandt der et engageret arbejde sted med at definere en mission og vision for Landsbyen Sølund.

Mission

Landsbyen Sølund skaber rammer og muligheder for, at mennesker med særlige og individuelle behov oplever meningsgivende og betydningsfulde liv med fokus på indflydelse og mestring af egen hverdag.
Med mennesket i centrum faciliterer Landsbyen Sølund samarbejde med borgerens netværk.
Flerfaglige indsatser danner forudsætningen for, at landsbyen på et højt kvalificeret niveau, skaber viden og tilgodeser den enkeltes udviklingsmuligheder.
Landsbyen Sølund inkluderer nærmiljøet og samarbejder med relevant interessenter i det omgivende samfund.
Via kompetenceudvikling og formidling af viden skaber vi et højt kvalificeret niveau for opgaveløsning.

Vision 2025

Med mennesket i centrum, skaber vi toneangivende viden baseret på unik specialpædagogisk og evidensbaseret praksis – nationalt og internationalt.
Vi fremmer individuelle og fælles udfoldelses- og udviklingsmuligheder for mennesker med særlige behov og tager afsæt i et højt specialiseret og flerfagligt miljø.
Nogle af vores stærkeste og mest aktive samarbejdspartnere er de pårørende og nærmiljøet – hvilket gør sig gældende for både det enkelte menneske og Landsbyen Sølund som helhed.
Åbenhed og transparens er en målsætning i udviklingen af alle faglige og organisatoriske aspekter i landsbyen.
Relevante aktører foretrækker Landsbyen Sølund i samarbejdet om udvikling af velfærds- og informationsteknologier.

Fundament og værdier

FUNDAMENT OG VÆRDIER

Landsbyen Sølund hviler sin opgavevaretagelse på Skanderborg Kommunes grundlæggende værdier om:

   • Åbenhed
   • Mod
   • Fællesskab
   • Mangfoldighed
   • Engagement
   • Ordentlighed

I det professionelle møde med den enkelte beboer i Landsbyen Sølund formes vi af det menneskesyn og den pædagogiske forståelse, som ligger i filosofien Gentle Teaching.

Gentle Teaching er en filosofisk tilgang til det pædagogiske arbejde, hvor den professionelle omsorgsperson begynder med sig selv med at reflektere over sin egen evne til at udvise nænsomhed, varme og være kærlig uden betingelser.

Mennesker skal støttes – ikke tilpasses. Kærlighedsbegrebet er i spil ud fra perspektiver som næstekærlighed, moderkærlighed og den professionelle kærlighed, hvor man hjælper et andet menneske til at hjælpe sig selv.

“Gentle Teaching trænger ind fra overfladen og ind til kernen. For mig er essensen af Gentle Teaching, at vi ikke symptombehandler – at vi går bag om handlingen, og ser på hvilken følelse, der ligger bagved denne. Alt sammen i håb om at hjælpe mennesket ved at behandle følelsen i stedet for handlingen.”
Trine Schierff, vicelandsbyleder
I venstremenuen kan du finde yderligere information om vores fundamenter i form af lovgrundlag og historiske udvikling.