De fysiske rammer

LANDSBYENS RAMMER

De fysiske rammer i Landsbyen Sølund er ikke kun de smukke omgivelser med skov og sø – det er i høj grad også den imponerende bygningsmasse på området.

Den nuværende bygningsmasse i Landsbyen Sølund er på 30.941 kvadratmeter, og består i hovedtræk af de oprindelige pavilloner fra 1930erne og boligerne på Sortesøvej fra midten af 1970erne. De sidste par år har budt på en stor udvikling og forandring i landsbyen med renoveringen af boligerne på Sortesøvej.

Vi lægger vægt på at gøre vores landsby så åben og indbydende som muligt – dette gælder både lokaler og grønne områder.

De oprindelige pavilloner udgjorde det “gamle” Sølund fra 1935 og i dag huser disse pavilloner:

 • Aktivitetslokaler til boenhedernes aktivitetstilbud
 • Administration
 • Videnscenter Skanderborg, Sølund (VISS.dk)
 • Kursusvirksomhed
 • Møde- og undervisningslokaler
 • Hotel
 • Sølund Musik Festival
 • Sundhedsteam (inkl. specialtandlæge)
 • Hjælpemiddeldepot
 • Aktivitetscentre

De nyere bygninger består hovedsageligt af boenhederne på Sortesøvej, men omfatter også:

 • Køkken
 • Kantine
 • Fællessale
 • Svømmesal
 • Beboernes Hus
 • Værkstedsbygninger
 • Snoezelhuset Guldhornet

Læs mere om boligerne og de naturskønne arealer i menupunkterne til venstre.

Stemningsfyldt film over gamle Sølund

Klik på foto og få adgang til en flyvetur over gamle Sølund.

Beboerøkonomi

BEBOERØKONOMI

Alle beboere i Landsbyen Sølund er tilkendt pension og betaler – på lige fod med alle andre borgere, der bor til leje – egne leveomkostninger, herunder husleje, kost og eget forbrug til vask, rengøring mv. Udgifter til drift og vedligeholdelse af fællesarealer er indeholdt i huslejen.

Som beboer har man mulighed for at aftale køb af forskellige ydelser som f.eks. tøjvask og fritidsaktiviteter.

I menupunkterne til venstre kan du læse mere om boligformer og beboerbetalte ydelser.

Beboerne har behov for støtte og hjælp til at klare hverdagen og deres økonomi varetages derfor som oftest af pårørende og værger i samarbejde med boenhedens leder.

Beboernes økonomi håndteres som udgangspunkt med digitale betalinger (bankoverførsler), hvilket giver den største sikkerhed for medarbejdere og beboere, da kontanter indebærer risiko for tyveri. Alle indkøb til beboerne foregår derfor primært via banken (dankort eller bankoverførsler).

Sundhedsteam

SUNDHEDSTEAM

Landsbyen Sølund har sit eget sundhedsteam, som arbejder sammen med pædagoger og øvrigt personale om at sikre beboernes sundhed og trivsel. 

Sundhedsteamet består af læge, psykiater, tandlæge, sygepleje, fysioterapeuter og musikterapeut. Ved at have samlet disse faggrupper under ét tag skabes der et miljø med tværfaglig sparring til gavn for såvel beboere som for personale. Sundhedsteamet er placeret i Pavillon 2:

Adresse: Dyrehaven 10B, 8660 Skanderborg.


Huslægen

Huslægen er beboernes praktiserende læge. Her ydes samme lægehjælp som hos alment praktiserende læger, men på beboernes præmisser og i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsteam.

Huslægen træffes i dagtimerne og tager sig her af både akutte opgaver samt planlagte konsultationer. Det er muligt at stille spørgsmål til lægen via lægevejen.dk. I aften og nattetimerne kan lægevagten kontaktes, hvis der er behov for lægehjælp.

De fleste beboere i Landsbyen Sølund er uden talesprog og har derfor problemer med at give udtryk for eventuelle symptomer. Det er derfor at stor betydning, at lægen forstår at aflæse beboernes kropssprog, ligesom samarbejdet med de pædagoger, der kender beboeren godt, er vigtigt. På den måde er det muligt at stille en diagnose og vælge den rette behandling.

En gang årligt tilbydes alle beboere en helbredsundersøgelse, som omfatter blodprøver, urinprøver, vejning og lægeundersøgelse. Huslægen deltager desuden i de årlige tværfaglige konferencer om hver enkelt beboer.

Huslægen har et tæt samarbejde med Landsbyen Sølunds speciallæge i psykiatri Troels Bruun og speciallæge i neurologi Jacob Geday, som jævnligt har konsultation på Sølund.

Huslægekontoret har til huse på loftet i pavillon 2.


Kontakt

Huslægen

Mette Rohde Terp

8794 8271 – Telefontid: 8:30-9:30

mette.rohde.terp@skanderborg.dk


Lægesekretær

Pernille S. Kjærgård

8794 8274

pernille.kjaergaard@skanderborg.dk


Lægesekretær

Gitte Sall

8794 8273

gitte.sall@skanderborg.dk

Sygeplejen

I Landsbyen Sølund er det muligt i en stor del af døgnet at få fat på en sygeplejerske ; det skaber tryghed for både beboere og personale. Sygeplejerskerne arbejder på beboernes præmisser og under de særlige udfordringer, der kan være i forhold til blandt andet kommunikation. Der er sygepleje tilgængelige i hverdage fra kl. 7-22.30. Lørdag og søndag samt på helligdage er det i tidsrummet kl. 8-20. Udover de tidsrum betjener den kommunale hjemmepleje Sølund.

Sygeplejen løser flere forskellige opgaver i landsbyen. Hvis en beboer er kommet til skade, kan sygeplejen hjælpe, så en tur på skadestuen måske kan undgås. Derudover er sygeplejen behjælpelig ved f.eks. forebyggelse og behandling af sår, fjernelse af sting, skylning af ører og måling af blodtryk.

Behandlingerne foregår sammen med personalet i boenheden og kan i nogle tilfælde være med til at forebygge eller forkorte en hospitalsindlæggelse.

Ud over sygeplejeopgaverne underviser sygeplejerskerne på forskellige kurser og rådgiver det pædagogiske personale om blandt andet medicin, pleje, afføringsproblemer, hygiejne og sygdomsforløb.


Kontakt

Ledende sygeplejerske

Annette Frederiksen

8794 8261/ 5120 8620

annette.frederiksen@skanderborg.dk

Terapien

I Landsbyen Sølund er der ansat fysioterapeuter, som varetager fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering og behandling af beboere, herunder genoptræninger og vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven samt træning og behandling efter serviceloven.

Fysioterapeuterne samarbejder med sundhedsafdelingen øvrige personale; sygepleje, læge, psykiater og neurolog. De vejleder og samarbejder med personale og pårørende vedrørende træning, forebyggelse og rehabilitering af beboere. Ofte implementeres træningen herefter i de daglige aktiviteter med personalet.

Fysioterapien analyserer personalets arbejdsstillinger i den fysiske kontakt med beboerne og her ud fra bevilger de APV hjælpemidler.

Fysioterapien kan være rådgivende, når der søges om personlige hjælpemidler som hjemkommunen bevilger fx kørestole og rollatorer.

Eller kort fortalt ”Fysioterapien nærer det kropslige!”


Kontakt

Fysioterapiens vagttelefon

 2462 8344

soelund.fysioterapi@skanderborg.dk

Telefontid: 8:30-12:00

Psykiater

Troels Bruun er speciallæge i psykiatri, ph.d. og konsulent i Landsbyen Sølund. Han varetager den psykiatriske behandling af beboerne i Landsbyen Sølund.

Hver tredje uge får hver boenhed besøg og her følges op på de tiltag, der iværksættes i samarbejde med det øvrige sundhedspersonale og pædagogerne. Derudover tages der hånd om akutte situationer.

Troels Bruun deltager efter behov i de tværfaglige konferencer om den enkelte beboer. Troels Bruun har kontor på sundhedsgangen, loftet i pavillon 2.


Kontakt

Psykiater

Troels Gram Bruun, Speciallæge i psykiatri

 8794 8272

troels.gram.bruun@skanderborg.dk

8794 8272 – Telefontid mandag til torsdag: 8:15-8:45

Neurologi

Speciallæge i neurologi Jacob Geday afholder ca. to gange om måneden konsultation i Landsbyen Sølund.

Konsultationerne kan ved behov ske i samarbejde med Mette Terp eller Troels Bruun og finder sted på sundhedsgangen, loftet i pavillon 2. Ved behov for kontakt til Jacob Geday skal lægesekretær Pernille Kjærgaard kontaktes via lægevejen.dk.


Kontakt

Kontakt

Pernille S. Kjærgård, lægesekretær

8794 8270

pernille.kjaergaard@skanderborg.dk

Serviceteam

SERVICETEAM

I Landsbyen Sølund har vi en fælles paraply af centrale servicetilbud som køkken, teknisk afdeling og rengøring.

Paraplyen er med til at skabe en ramme, hvor det pædagogiske personale har bistand af andet fagpersonale i forhold til hverdagens praktiske gøremål og derfor kan fokusere på det pædagogiske arbejde.

Køkkenet

Kosten har stor betydning for beboernes trivsel og derfor fremstilles alle måltider til beboerne som udgangspunkt i landsbyens eget centrale køkken.

Vi bestræber os på at levere en sund, velsmagende samt ernæringsrigtig kost. Kosten er økologisk i det omfang, det er økonomisk og praktisk muligt.

Boenhederne bestemmer selv, om de ønsker mad fra køkkenet hele tiden, en gang imellem eller i form af halvfabrikata. Derved sikres at madlavning kun foregår i boenheden, når det har et pædagogisk sigte.

Køkkenet tager naturligvis hensyn til den enkelte beboer f.eks. ved sygdom og leverer gerne noget ekstra lækkert, når der er fest eller fødselsdag.

Maden til de 3 store beboerfester, som afholdes årligt, kommer også fra det centrale køkken, ligesom der leveres forplejning til kurser og konferencer i landsbyen og til personalekantinen.

Kontakt

Køkkenleder

Gitte Nygaard

8794 8061

gitte.nygaard@skanderborg.dk

Rengøringen

Landsbyen Sølund har egen rengøringsafdeling, som dagligt rengør ca. 25.000 maf landsbyens bygninger – både boenheder, fællesarealer og administrationsbygninger.

Landsbyen lægger vægt på at bevare et højt fagligt niveau, når det gælder rengøring, ligesom det har stor betydning for os, at personalet udviser en forståelse for beboerne under rengøringen af deres hjem.

Rengøringsafdelingen er desuden ansvarlig for lagerstyring samt pasning af de grønne områder.

Kontakt

Rengøringsleder

Jonna Thomsen

8794 8252

jonna.thomsen@skanderborg.dk

Teknisk afdeling

Teknisk afdeling har ansvaret for drift og vedligeholdelse af Landsbyen Sølunds bygninger og tekniske anlæg.

Til at udføre disse opgaver, er der ansat autoriserede håndværkere samt en koordinator.

Teknisk afdelings værksteder og kontorer har adresse på Sølundsvej 3C, bag Centralkøkkenet.

Kontakt

Koordinator

Birthe Knudsen

8794 8246

birthe.marie.knudsen@skanderborg.dk

Aktiviteter

AKTIVITETER

Vi stræber efter at have tilbud, som giver beboeren mulighed for at udfolde og udvikle sig.

Alsidigheden i landsbyen viser sig på mange områder – og det gælder også de mange aktiviteter og tværgående tilbud, som beboerne har mulighed for at deltage i.

Vores tilbud dækker over både dagtilbud og fritidsaktiviteter. Dagtilbud tilbydes enten decentralt i boenheden eller i det centrale tilbud i Aktivitetscentret. Valget afhænger af beboerens behov, og aftales ved indskrivning. Der er også beboere, som får deres dagtilbud i tilbud uden for Landsbyen Sølund.

De tværgående tilbud kan indgå som en fritidsaktivitet, men indgår også i det centrale Aktivitetscenters palette af tilbud. Én beboer kan have behov for tilpassede stimuli i Snoezelhuset Guldhornet; en anden profiterer måske af en tur på hesteryg eller i svømmesalen.

Der er fokus på de individuelle behov og ressourcer for at sikre, at valg af aktiviteter understøtter beboerens udvikling.

En andel af tilbuddene er der egenbetaling for.

Læs mere om vores tilbud under menupunkterne til venstre.

Boenheder

Boenheder

Der er 13 boenheder i Landsbyen Sølund. Boenhederne er beliggende i selvstændige enheder på Sortesøvej.

Hver enhed består af to huse med en fælles leder, som er ansvarlig for den administrative, faglige og personalemæssige ledelse.

Den enkelte boenhed er individuelt tilrettelagt ud fra de beboere og medarbejdere, der tilsammen skaber dagligdagen.

Herunder kan du finde oplysninger om de enkelte boenheder, samt pladstal, målgruppebeskrivelser og tilhørende paragraffer. Du kan læse om vores lovgrundlag, hvis du ønsker nærmere information om, hvad paragrafferne dækker over.

Er du pædagogstuderende, og ønsker du at komme i praktik i Landsbyen Sølund, kan du finde mere information i de enkelte boenheders praktikstedsbeskrivelser.

Døgn- og Dagtilbud

DØGN- OG DAGTILBUD

Landsbyen Sølund tilbyder en bred vifte af både døgn- og dagtilbud, som tilpasses den enkelte beboers behov og ressourcer.

Vores døgntilbud udbydes i henhold til serivcelovens kapitel om Botilbud efter §107 og 108. Herudover udbydes dagtilbud i henhold til servicelovens kapitel om Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud efter §104.

Døgntilbud

Landsbyen består af 14 selvstændige boenheder, som hver især fungerer som et specialiseret døgntilbud.

Et døgntilbud tilbydes via indskrivning på ventelisten, hvilket foregår igennem hjemkommunens tilknyttede sagsbehandler. Her kan du finde flere informationer omkring visitation og indskrivningsproceduren.

Du kan finde en nærmere præsentation af de forskellige boenheder i landsbyen under afsnittet Boenheder.

Dagtilbud

Udover døgntilbuddet har Landsbyen Sølund også flere forskellige muligheder for dagtilbud på stedet. Disse dagtilbud indgår i indskrivningen og tilrettelægges individuelt efter den enkelte beboers behov og ressourcer.

Et dagtilbud består enten af et tilbud udarbejdet af boenheden eller af et tilbud i Landsbyens Sølunds centrale aktivitetscenter beliggende i Pavillon 1. Boenhedens tilbud kan enten foregå i de hjemlige rammer eller i egnede eksterne faciliteter.

Forudsætningen for dagtilbuddet er, at der er tale om et aktivitets- og samværstilbud, der opretholder eller forbedrer den enkelte beboers personlige færdigheder eller dennes livsvilkår.

Tilbuddene i landsbyen dækker over en lang række aktiviteter, som både kan være inkluderet i indskrivningen og indgå som egenbetaling. Disse inkluderer:

 • Svømning
 • Ridning
 • Kunstterapi
 • Musikterapi
 • Madlavning
 • Snoezelhuset Guldhornet
 • Aktivitetscenter
 • Samvær med pædagog i hjemmet – foretrukken aktivitet med pædagog
 • Diverse aktiviteter i Beboernes Hus
 • STU (Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)

I vores artikelarkiv kan du læse beretninger om landsbyens dagtilbud.

Job hos os

JOB HOS OS

Alle stillingsopslag for Landsbyen Sølund bliver offentliggjort på Skanderborg Kommunes hjemmeside.

Uopfordret ansøgning

Hvis du er interesseret i at søge vikararbejde i Landsbyen Sølund, har du mulighed for at gøre det enten skriftligt eller personligt.

Skriftligt

Skriv en ansøgning, hvor du beskriver dig selv, dine jobønsker, din erfaring på arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

Send din ansøgning til mailadressen: Solund.Uopfordret@skanderborg.dk.

Din ansøgning vil hermed lande automatisk i indbakken hos boenhedslederne, rengøringen, den tekniske afdeling, sygeplejen og aktivitetscentret i landsbyen. Du vil herefter høre fra en af disse, hvis de har behov for din arbejdskraft.

Personligt

Du har også mulighed for at kontakte de enkelte boenheder direkte. Du kan finde direkte telefonnumre til de enkelte afdelingsledere på telefonlisten eller under Boenheder, hvor du også kan læse om de enkelte boenheders tilbud.

Det er også muligt at give en frivillig hånd i landsbyen, læs mere om dette her.

Studerende i landsbyen

STUDERENDE I LANDSBYEN

”Jeg har haft en fantastisk praktik. Det virker som om, alting er gået op i en højere enhed. Jeg har lært en masse om relationer, udviklet mig meget og fået lov til at arbejde med nogle fantastiske mennesker – både beboere og personale.”

– Citat fra en studerendes evaluering.

At være studerende i Landsbyen Sølund giver dig en mulighed for at komme tæt på en verden, hvor det basale er i centrum. Nogle af de mest essentielle nøgleord i vores fælles opgave her på stedet er nærhed mellem mennesker, samhørighed, kærlighed og tydelighed i kommunikationen.

I et forsøg på at introducere vores landsby som praktiksted har vi udvalgt brikker fra hele organisationen og sammensat dem til et miniaturebillede, som forhåbentlig kan give dig et godt overblik over Landsbyen Sølund. Du kan finde praktikstedsbeskrivelser for de enkelte boenheder herunder.

Praktikstedsbeskrivelser
Fællesundervisning for socialpædagogstuderende samt øvrige studerende og nye medarbejdere

Landsbyen Sølund tilbyder under praktikforløbet fællesundervisning for studerende, hvor den enkelte får mulighed for at opnå viden og forståelse for den filosofi og det menneskesyn, der ligger bag landsbyens overordnede tilgang ’Gentle Teaching’, og for de redskaber, der anvendes i den pædagogiske praksis.

Undervisningen indgår som en del af vejledningstimerne til den studerende og suppleres med individuel vejledning med praktikvejlederen og/eller andre relevante medarbejdere.

Se den seneste emneliste for fællesundervisning på sølund.dk (pdf)

Arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØ

Medarbejdernes trivsel samt forebyggelse af arbejdsulykker ligger os meget på sinde. Derfor arbejder vi bevidst med at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø.

Vi tror på, at medarbejdere trives, når de oplever, at de er klædt på til at varetage den opgave de skal løse. Der skal være overensstemmelse mellem forventninger, ambitioner og de konkrete muligheder og kompetencer.

En høj faglighed understøtter trivslen på arbejdspladsen, og medarbejdernes kompetenceudvikling er derfor af stor betydning.

Flere af landsbyens beboere er karakteriseret ved at have problemstillinger, der til tider kan resultere i udfordrende reaktioner. Dette kan indebære risici for arbejdsulykker. Dette stiller krav om en velfungerende arbejdsmiljøindsats og en organisering der understøtter forebyggelse og udvikling af den lokale arbejdsmiljøarbejde.

Hver enhed har en TRIO gruppe, der består af faglig ledere, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. De er krumtappen i det daglige arbejdsmiljøarbejde. For at sikre sammenhæng i lokale og tværgående indsatser mødes TRIO grupperne med de andre TRIO grupper i sit team for koordinering, planlægning og erfaringsudveksling. Til at understøtte videnopsamling og erfaringsudveksling er der udpeget en ledelsesperson fra det overordnede lederteam, der har til opgave at samordne/tilrettelægge det tværgående og overordnede arbejdsmiljøarbejde. Opgaven varetages af aktivitetscenterleder Lars-Peter Mølgaard Frandsen.

Vi følger Skanderborg Kommunes personalepolitik, og som medarbejder i landsbyen har du adgang til sundhedsordning for ansatte i kommunen. Derudover har du mulighed for at købe kostordning og for at benytte svømmesal og motionsrum i Landsbyen Sølund.